Ansys course in Civil Engineering

 

STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chú

1

Buổi 1

Chương 1. Các kiến thức cơ bản:

 1. Một số khái niệm và kiến thức cơ bản về phương pháp Phần tử hữu hạn (PTHH).
 • Tổng quan về phương pháp PTHH
 • Các thành phần ứng suất chính trong một phần tử
 • Các dạng phần tử chính và cách sử dụng
  1. Những kiến thức cơ bản về phần mềm Ansys Mechanical APDL.
 • Cấu trúc chính của phần mềm
 • Chức năng của các thanh công cụ
 • Cài đặt tên và lưu file
  1. Kiến thức về phần Help
 • Cấu trúc và cách sử dụng lệnh Help
 • Cách tìm kiếm thông tin trong phần Help
 • Hiểu được cách đọc thông tin về phần tử, mô hình, câu lệnh và lý thuyết khác

 

2

Buổi 2

Chương 2. Bài toán thanh dầm:

2.1 Thực hiện các bài toán thanh dầm bằng giao.

 • Giải quyết các bài toán thanh dầm bằng phần tử LINK
 • Giải quyết các bài toán thanh dầm bằng phần tử BEAM
 • Các kỹ thuật xử lý trong quá trình thực hiện
 • Các ví dụ cụ thể để luyện tập

2.2 Xử lý và xuất kết quả.

 • Biểu đồ nội lực, moment và chuyển vị
 • Xuất kết quả chuyển vị, nội lực và moment ra excel hoặc txt
 • Xuất hình ảnh và video

 

3

Buổi 3

Chương 3. Bài toán tấm phẳng:

3.1 Thực hiện các bài toán tấm phẳng bằng giao diện và lập trình:

 • Giải quyết các bài toán thanh dầm bằng phần tử PLANE
 • Giải quyết các bài toán thanh dầm bằng phần tử SHELL
 • Các kỹ thuật xử lý trong quá trình thực hiện
 • Các workshop để luyện tập

3.2 Xử lý và xuất kết quả.

 • Biểu đồ nội lực, chuyển vị và ứng suất
 • Xuất kết quả chuyển vị, nội lực và ứng suất ra excel hoặc txt
 • Xuất hình ảnh và video

 

4

Buổi 4,5,6

Chương 4. Bài toán ứng dụng thực tế:

4.1 Các khái niệm cơ bản về tuyến tính và phi tuyến vật liệu

4.2 Cách đưa các đặc trưng vật liệu, mô hình tính toán vào trong chương trình bằng giao diện và lập trình

4.3 Thực hiện các bài toán dao động riêng, dao động điều hòa.

4.4 Thực hiện bài toán về dầm bê tông chịu uốn

4.5 Tính toán bền cho các chi tiết máy

4.6 Thực hiện các bài toán tính tối ưu

4.7 Đánh giá và xuất kết quả phân tích cho các bài toán trên

 

5

Buổi 7

Chương 5. Hướng dẫn làm bài toán thực tế mẫu

 

5. HỌC PHÍ

- Người đã đi làm: 4.000.000 VNĐ

- Sinh viên 3.000.000 VNĐ

- Đăng ký theo nhóm 10 người: Giảm 20%

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Đăng ký lớp học tại phòng 113, số 97, Võ Văn Tần, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian từ 8h30 tới 16h từ thứ 2 tới thứ 6.

- Diện thoại: 028 3888 8046

- Người liên hệ: 0902963631 (Thầy Trình); 0972724346 (Thầy Huy).

 

Relative post

Partners